Perawi hadits

12 Biografi Singkat Para Perawi Hadis

Apa itu perawi hadis? Perawi hadis adalah orang yang meriwayatkan suatu hadis. Ada beberapa ulama besar yang meriwayatkan (mengisahkan tentang suatu hadis). Menjadi perawi hadis tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Banyak ulama yang merawikan sebuah hadis, namun tingkat kredibilitas mereka dipertaruhkan.

Imam-imam besar perawi hadis yang saat ini tak perlu diragukan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan lain-lain sering dijadikan landasan bagi umat Muslim seluruh dunia dalam menetapkan sebuah hukum. Ulama-ulama yang ingin mengambil putusan sebuah hukum juga melihat kredibilitas para perawi hadis. Kategori perawi hadis dalam postingan ini tidak perlu diragukan lagi kesahihannya. Ilmu yang dimiliki oleh para perawi hadis ini sangatlah luas.

Berikut ini kami rangkumkan 12 biografi singkat para perawi hadis yang kredibel dan dapat dipercaya.

1. Imam Bukhari (194 H – 265 H)

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Yardizhab al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 H di Bukhara, wilayah Asia Tengah.

Imam Bukhari merupakan seorang ahli hadis yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang ketika itu masih dihafalkan oleh ulama-ulama. Beliau mendatangi kota-kota atau desa-desa tempat para ulama penghafal hadis tinggal. Kemudian Imam Bukhari bertanya, mengambil, mengumpulkan hadis-hadis Nabi tersebut. Selanjutnya diteliti matannya, diperhatikan pula sanadnya, dan dituliskan sehingga menjadi sebuah kitab yang bernama Shahih Bukhari.

Di antara hadis-hadis itu ada juga yang dituliskan dalam kitab-kitab lain yaitu dalam kitab Adabul Mufrad, kitab Tarikh Al-Kabir, dan lain-lain. Beliau telah mengumpulkan sebanyak 600.000 hadis yang kemudian dipilih dengan sangat teliti sehingga menjadi 7.275 hadis yang termaktub dalam Shahih Bukhari. Pada proses selanjutnya ditinjau kembali sehingga menjadi 2.513 hadis.

Menurut sebuah riwayat, saat akan menuliskan hadis dalam kitab Shahih Bukhari, beliau berwudhu dengan air zamzam dan sembahyang sunat sebanyak 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa Shahih Bukhari ditulis di Mekkah, dan beliau tinggal di dekat Ka’bah.

Imam Bukhari tidak hanya menuliskan hadis-hadis tersebut. Di hadapan muridnya beliau membacakan Shahih Bukhari. Murid Imam Bukhari sangat banyak jumlahnya. Pernah beliau membacakan langsung Shahih Bukhari di hadapan 90.000 orang.

Kitab Shahih Bukhari sering menjadi rujukan umat Muslim dalam pengambilan sebuah hukum syara’. Ulama sepakat bahwa hadis Imam Bukhari merupakan hadis-hadis yang dapat dipercaya dan paling shahih.

Beliau wafat di Bukhara, desa Kartank, Samarkand pada tahun 256 H dan juga dimakamkan di sana.

2. Imam Muslim (Wafat 261 H)

Beliau memiliki nama lengkap Abu Husein Muslim bin Hajaj bin Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi. Beliau juga termasuk perawi hadis terkenal dan telah mengumpulkan sebanyak 300.000 hadis. Tetapi setelah diseleksi dengan cermat, maka dalam Shahih Muslim hanya ditemukan sebanyak 4.000 hadis pilihan Muslim.

Umat Muslim telah mengakui bahwa seluruh hadis dalam Shahih Muslim adalah hadis-hadis yang shahih dan menjadi sumber hukum yang kuat, sama halnya dengan Shahih Bukhari. Namun derajat kitab Shahih Muslim dari segi sanad-sanadnya masih berada di bawah Shahih Bukhari. Keunggulan Shahih Muslim dibandingkan dengan Shahih Bukhari terdapat pada cara penyusunan bab dan pasalnya yang disusun secara sistematis. Jika Imam Bukhari dan Imam Muslim disandingkan, maka tak ada keraguan lagi terhadap keabsahan hadis-hadis yang mereka rawikan.

Imam Muslim wafat pada tahun 261 H di Nisabur, yaitu sebuah negeri di Persia.

3. Imam Tirmidzi (200 H – 267 H)

Nama lengkap beliau adalah Abulhasan Muhammad bin Isa yang berasal dari desa Tirmidzi di pantai sungai Jihun di Bukhara. Untuk menyebutkan nama beliau boleh diucapkan dengan “Tirmidzi”, “Turmudzi”, dan “Tarmidzi”.

Kitab hadis Shahih Tirmidzi adalah sebuah kitab hadis besar yang menghimpun beribu hadis Nabi Muhammad.

Beliau dilahirkan pada tahun 200 H dan wafat tahun 267 H. Kitab Tirmidzi termasuk ke dalam kitab hadis hasil kolaborasi bersama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Nisai, dan Ibnu Majah.

4. Imam Nisai (214 H – 302 H)

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu’ib bin ‘Ali bin Bahar bin Sizam bin Dinar an-Nisai as-Syafi’i. Beliau lahir di sebuah desa bernama Nisa di daerah Khurasan (Asia Tengah) pada tahun 214 H.

Imam Nisai belajar ilmu di kota-kota dan negeri Islam ketika itu, sehingga beliau digelar dengan julukan “Al-Hufadz” (yang banyak menghafal hadis). Dalam mengumpulkan hadis, beliau sangat hati-hati dan teliti, melebihi ketelitian Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun Kitab Nisai masih berada di bawah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Beliau meninggal di Ramlah, sebuah desa di Palestina dan bermakam di pemakaman Baitul Maqdis pada tahun 302 H.

5. Imam Abu Daud (202 H – 275 H)

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman bin al-As’ats as-Sijistani as-Syafi’i. Beliau lahir pada tahun 202 H.

Imam Abu Daud telah mengumpulkan sebanyak 50.000 hadis, tetapi yang dituliskan dalam kitab Sunan Abu Daud hanya sebanyak 4.000 hadis. Menurut Ibnu Arabi: “Andai kata tidak ada kitab yang di tangan seseorang, tapi ada Kitabullah dan Sunan Abu Daud, maka itu sudah cukup untuk ilmu pengetahan”.

Beliau wafat pada tahun 275 H.

6. Imam Ibnu Majah (207 H – 273 H)

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Ibnu Majah al-Khuzuaini. Beliau lahir pada tahun 207 H.

Menurut Imam Muhammad bin Abdul Hadi, pensyarah kitab Ibnu Majah bahwa hadis yang terkumpul dalam kitab Ibnu Majah berjumlah 4.000 hadis. Kitab Ibnu Majah termasuk kitab hadis yang enam, tetapi ada ulama mengatakan bahwa Ibnu Majah termasuk yang ketujuh, sedang yang keenam adalah Imam Maliki bin Anas.

Beliau wafat pada tahun 273 H.

Baca Juga: Puasa Syariat dan Puasa Tarekat Menurut Syaikh Abdul Qadir Jailani

7. Imam Malik bin Anas (95 H – 179 H)

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Abi ‘Amir al-Anshari, dan digelari dengan Abu Abdillah. Beliau lahir di Madinah pada tahun 95 H.

Imam Malik adalah seorang ulama tabi’in yang sangat alim. Beliau belajar fikih kepada Rabi’ah ar-Ra’ji, seorang guru yang terkenal dalam ilmu fikih saat itu. Ilmu hadis dipelajarinya dari ulama-ulama hadis seperti Imam Nafi’i, Imam Syaibah az-Zuhri dan lain-lain.

Imam Malik terkenal dengan julukan Imam Darul Hijrah. Beliau adalah pembangun mazhab Maliki dalam fikih. Tetapi walaupun beliau ahli fikih, beliau juga seorang ahli hadis. Kitab Imam Malik, Al-Muwatha memuat banyak hadis yang dijadikan sumber bagi hukum fikih oleh para ulama.

Beliau mengumpulkan hadis selama 40 tahun dan telah menghafal sebanyak 1000.000 hadis. Selanjutnya beliau menyaring sanad-sanadnya dan matannya sehingga tinggal 5.000 hadis yang termaktub dalam Al-Muwatha. Kenapa dinamakan dengan Al-Muwatha? Pada saat selesainya kitab itu, Imam Malik menunjukkan kepada 70 orang ulama fikih pada saat itu dan semuanya setuju dengan isi kitab itu.

Imam Malik wafat di Madinah pada tahun 179 H.

8. Imam Ahmad bin Hambal (164 H – 241 H)

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hilal as-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H.

Ibu dan bapak beliau tinggal di Marwin, sebuah wilayah di Khurasan (Asia Tengah). Beliau adalah ulama fikih dan hadis serta pembangun mazhab Hambali. Menurut Imam Abu Zu’ah, Imam Ahmad bin Hambal mampu menghafal 1.000.000 hadis. Ini adalah suatu keramat bagi aulia-aulia Allah yang jarang tandingannya.

Hadis-hadis yang beliau hafal diseleksi dari berbagai aspek sehingga tinggallah sebanyak 40.000 hadis, dan ditulis kembali sehingga menjadi 30.000 hadis yang termaktub dalam kitab Masnad. Imam Ahmad bin Hambal pernah berguru ilmu fikih pada Imam Syafi’i.

Imam Hambal wafat pada tahun 241 H di Baghdad.

9. Imam Baihaqi (384 H – 458 H)

Beliau lahir pada tahun 384 H. Imam Baihaqi mengumpulkan hadis dan tersusun dalam kitabnya Sunan Baihaqi, Syu’bul Iman, dan kitab-kitab lain. Selain perawi hadis beliau juga dikenal sebagai ulama fikih. Beliau meninggal di Nisabur, Persia pada tahun 458 H dan dimakamkan di Baihaq.

10. Imam Syafi’i (150 H – 204 H)

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi’i bin Said bin Ubeid bin Abdi Yazin bin Hasyim bin Abdil Muthalib bin Abdi Manaf al-Quraisyi al-Mathalabi. Beliau lahir pada tahun 150 H di Asqalan, Palestina. Pada umur 9 tahun beliau dibawa ke Mekkah dan belajar di sana. Pada usia tersebut Imam Syafi’i telah mampu menghafal Al-Quran.

Guru beliau dalam ilmu hadis adalah Sofyan bim Uyainah, Imam Malik bin Anas, dan lain-lain. Selain ahli fikih dan pembangun Mazhab Syafi’i, beliau juga seorang perawi hadis. Kitab beliau yang terkenal yaitu Al-Umm, Al-Muzanni, dan lain-lain.

Beliau wafat pada tahun 204 H di Mesir dan dimakamkan juga di sana.

11. Imam Daruquthni (Wafat 385 H)

Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Umar ad-Daruquthni, yang merupakan seorang ahli hadis yang jarang tandingannya pada masa itu. Beliau mengetahui banyak tentang seluk-beluk hadis, mana hadis dha’if, mana hadis yang baik. Beliau juga tahu tentang orang-orang yang memangku hadis, apakah dapat dipercaya ataupun tidak.

Kitab Daruquthni membuktikan kemahiran dan kecakapan beliau dalam memilih hadis sehingga beliau digelari dengan “Amirul Mukminin fil Hadits’. Di antara murid-murid beliau seperti Al Hafidz Abu Nu’im, Qadhi Abu Thaib, Imam Thabari, Imam Abu Bakar Al-Barqani dan lain-lain.

Beliau wafat pada tahun 385 H.

12. Imam Abu Nu’im (334 H – 430 H)

Nama lengkap beliau adalah Abu Nu’im Ahmad bin Abdillah al-Ashfahani adalah seorang ahli hadis yang terkenal. Beliau juga termasuk salah satu perawi hadis yang dapat dipercaya. Hadis-hadis beliau dipakai sebagai sandaran hukum yang termaktub dalam Al-Hurriyah. Beliau lahir pada tahun 334 H dan wafat pada tahun 430 H di Asfahan, Persia dan dimakamkan juga di sana.

Tinggalkan Balasan